Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach strony  www.pracownicybudowlani.pl
Obowiązuje od 25 maja 2020 r.

 

§ 1
DEFINICJE

 

Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin maja następujące znaczenie, chyba ze Strony postanowią inaczej:
1. BD, lub Usługodawca – BERKER DOMINIS Sp. z o.o. KRS: 0000596731, NIP: 7582358966, REGON: 363518276)Janusza Korczaka 4, 07-409 Ostrołęka;
2. Strona www – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.pracownicybudowlani.pl;
3. Użytkownik, Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380), lub osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.); korzystająca z usług świadczonych przez www.pracownicybudowlani.pl;
4. Ogłoszenia – ogłoszenia opublikowane na stronie www.pracownicybudowlani.pl przez BD
5. Polityka Prywatności i plików cookies – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie
i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną;
9. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Poniższe postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług przez www.pracownicybudowlani.pl na rzecz Użytkownika.

 

§ 3
USŁUGI

 

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest wejście na stronę www.
2. Użytkownik oświadcza, że:
a. dane podane w formularzu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d. zapoznał się z Regulaminem wraz Załącznikami i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 

1. Użytkownik musi spełniać niezbędne wymagania techniczne, aby korzystać ze strony www www.pracownicybudowlani.pl:
a) posiadać połączenie z siecią Internet;
b) używać przeglądarki internetowej, która umożliwi wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML oraz będzie akceptować pliki Cookies.
2. Wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu jest wymagane i konieczne, aby korzystać ze strony www.
3. Akceptacja Regulaminu potwierdza, że dane podane przez Użytkownika są zgodne z prawdą, a Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji, gdy tylko ulegną zmianie.

 

§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 

1. Użytkownik ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych na stronie www.pracownicybudowlani.pl formularzy zamieszczać własne dane i dokumenty, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
2. BD ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta.
3. BD odmawia zamieszczenia odpowiedzi na ofertę wysłanej przez osobę niepełnoletnią bez wymaganej zgody jej rodziców lub opiekuna.
6. BD zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
7. BD ma prawo do:
a. okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją strony www.

 

§ 6
PRAWA AUTORSKIE BD

 

1. Kopiowanie, dystrybuowanie, reprodukcja, pobieranie i modyfikowanie części lub całości treści strony www bez zgody BD jest zabronione.
2. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe BD www.pracownicybudowlani.pl są zastrzeżone.

 

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Każdemu Użytkownikowi strony www przysługuje prawo do ochrony prywatności przez Usługodawcę.
2. W rozumieniu art. 4 pkt.7 RODO, dane Użytkownika przekazane w jego Zgłoszeniu, stanowią własność Klienta, do którego Zgłoszenie zostało wysłane, i to Klient jest administratorem tych danych.
3. W zakresie, który jest niezbędny, aby prawidłowo realizować Usługi na stronie www, przetwarzane są dane osobowe Klienta i Kandydata.
4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta i Kandydata przez Usługodawcę, opisane są w Polityce prywatności.

 

§ 8
REKLAMACJE

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach, które są związane z realizacją Usługi.
2. Prawidłowo zgłoszona Reklamacja musi zawierać następujące elementy:
a) nazwa firmy/Imię,
b) adres e-mail oraz numer telefonu,
c) przedmiot Reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające .
3. Reklamacje bez wszystkich powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę.
5. Reklamację można składać na dwa sposoby:
a) pocztą elektroniczną na adres biuro@pracownicybudowlani.pl
b) pocztą tradycyjną na adres: BERKER DOMINIS Sp. z o.o., Korczaka 4, 07-409 Ostrołęka
6. BD zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Reklamacja została rozpatrzona w terminie najpóźniej 30 dni od jej otrzymania. Wynik Reklamacji zostanie przekazany Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w Reklamacji adres.
7. Reklamacja, która została rozpatrzona zgodnie z Regulaminem, nie podlega dalszemu, ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

§ 9
ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika, co oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku Usług nieodpłatnych, Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
3. Za wypowiedzenie Umowy uważana jest również odmowa wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
4. BD ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem

 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
2. Regulamin jest dostępny na stronie www www.pracownicybudowlani.pl , a na prośbę Użytkownika może zostać przesłany pocztą elektroniczna na wskazany przez Użytkownika adres.
3. Usługi, które nie zostały wymienione w Regulaminie, a są świadczone przez Usługodawcę, zostały opisane we właściwych regulaminach lub umowach.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług z ważnych przyczyn (w tym określonych w § 5), przesyłając informację o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Usługodawca może zmienić Regulamin z następujących powodów:
a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) realizacji obowiązku, który wynika z prawomocnego orzeczenia sądu, bądź organów administracyjnych,
c) podniesienie bezpieczeństwa strony www, które mają na celu między innymi wyeliminowanie korzystania z niej w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
d) istotnych zmian w funkcjonowaniu strony www lub jakiejkolwiek z dostępnych w niej Usług,
e) postępów technicznych lub technologicznych, które mogłyby zmienić sposób działania strony www.
6. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Klienta lub poprzez przekazanie wyraźnej, jawnej informacji na stronie www z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
7. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług zgodnie z § 12 pkt.2 w Regulaminie.
8. Jakiekolwiek spory odnośnie świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał właściwy Sąd w Ostrołęce.
9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne przepis obowiązującego prawa.