Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach strony  www.pracownicybudowlani.pl
Obowiązuje od 25 maja 2020 r.

 

§ 1
DEFINICJE

 

Poniższe pojęcia, którymi posługuje się Regulamin maja następujące znaczenie, chyba ze Strony postanowią inaczej:
1. PB, lub Usługodawca – PRACOWNICY BUDOWLANI SP. Z O. O. KRS: 0000596731, NIP: 7582358966, REGON: 363518276)Janusza Korczaka 4, 07-409 Ostrołęka;
2. Strona www – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.pracownicybudowlani.pl;
3. Użytkownik, Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna, konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380), lub osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.); korzystająca z usług świadczonych przez www.pracownicybudowlani.pl;
4. Ogłoszenia – ogłoszenia opublikowane w Portalu przez PB
5. Polityka Prywatności i plików cookies – zasady przetwarzania danych osobowych Klienta określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.
6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie
i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne zadanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);
8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych miedzy systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną;
9. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Poniższe postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług przez www.pracownicybudowlani.pl na rzecz Użytkownika.

 

§ 3
USŁUGI

 

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest wejście na stronę www.
2. Użytkownik oświadcza, że:
a. dane podane w formularzu są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
d. zapoznał się z Regulaminem wraz Załącznikami i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 

1. Użytkownik musi spełniać niezbędne wymagania techniczne, aby korzystać ze strony www www.pracownicybudowlani.pl:
a) posiadać połączenie z siecią Internet;
b) używać przeglądarki internetowej, która umożliwi wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML oraz będzie akceptować pliki Cookies.
2. Wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu jest wymagane i konieczne, aby korzystać ze strony www.
3. Akceptacja Regulaminu potwierdza, że dane podane przez Użytkownika są zgodne z prawdą, a Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji, gdy tylko ulegną zmianie.

 

§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 

1. Użytkownik ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zamieszczać własne dane i dokumenty, które powinny być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
2. PB ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas Rejestracji przez Klienta, uprzedniej i następczej kontroli treści zamieszczanych w Portalu przez Klienta.
3. PB ma prawo korekty treści i kategorii zamieszczonego dokumentów, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonych. PB odmawia zamieszczenia odpowiedzi na ofertę wysłanej przez osobę niepełnoletnią bez wymaganej zgody jej rodziców lub opiekuna.
4. W przypadku dokumentu naruszającego zasady korzystania ze strony www, PB ma prawo niezwłocznie usunąć taki dokument, niezwłocznie zawiadamiając o tym Klienta.
5. PB zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
6. PB ma prawo do:
a. Okresowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modernizacją strony www;
b. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych
z funkcjonowaniem usług oraz powiadomień o nowych Usługach.
PB zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy Klientowi w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów z korzystaniem z Usług.

 

§ 6
PRAWA AUTORSKIE PB

 

1. Kopiowanie, dystrybuowanie, reprodukcja, pobieranie i modyfikowanie części lub całości treści strony www bez zgody PB jest zabronione.
2. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe PB www.pracownicybudowlani.pl są zastrzeżone.

 

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Każdemu Użytkownikowi strony www przysługuje prawo do ochrony prywatności przez Usługodawcę.
2. W rozumieniu art. 4 pkt.7 RODO, dane Użytkownika przekazane w jego Zgłoszeniu, stanowią własność Klienta, do którego Zgłoszenie zostało wysłane, i to Klient jest administratorem tych danych.
3. W zakresie, który jest niezbędny, aby prawidłowo realizować Usługi na stronie www, przetwarzane są dane osobowe Klienta i Kandydata.
4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta i Kandydata przez Usługodawcę, opisane są w Polityce prywatności.

 

§ 8
REKLAMACJE

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach, które są związane z realizacją Usługi.
2. Prawidłowo zgłoszona Reklamacja musi zawierać następujące elementy:
a) nazwa firmy/Imię,
b) adres e-mail oraz numer telefonu,
c) przedmiot Reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające .
3. Reklamacje bez wszystkich powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę.
5. Reklamację można składać na dwa sposoby:
a) pocztą elektroniczną na adres platforma@pracownicybudowlani.pl
b) pocztą tradycyjną na adres: Pracownicy Budowlani Sp. z o.o., Korczaka 4, 07-409 Ostrołęka
6. PB zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Reklamacja została rozpatrzona w terminie najpóźniej 30 dni od jej otrzymania. Wynik Reklamacji zostanie przekazany Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w Reklamacji adres.
7. Reklamacja, która została rozpatrzona zgodnie z Regulaminem, nie podlega dalszemu, ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

§ 9
ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika, co oznacza akceptacje postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku Usług nieodpłatnych, Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
3. Za wypowiedzenie Umowy uważana jest również odmowa wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
4. PB ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem

 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
2. Regulamin jest dostępny na stronie www www.pracownicybudowlani.pl , a na prośbę Użytkownika może zostać przesłany pocztą elektroniczna na wskazany przez Użytkownika adres.
3. Usługi, które nie zostały wymienione w Regulaminie, a są świadczone przez Usługodawcę, zostały opisane we właściwych regulaminach lub umowach.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług z ważnych przyczyn (w tym określonych w § 5), przesyłając informację o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Usługodawca może zmienić Regulamin z następujących powodów:
a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) realizacji obowiązku, który wynika z prawomocnego orzeczenia sądu, bądź organów administracyjnych,
c) podniesienie bezpieczeństwa strony www, które mają na celu między innymi wyeliminowanie korzystania z niej w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
d) istotnych zmian w funkcjonowaniu strony www lub jakiejkolwiek z dostępnych w niej Usług,
e) postępów technicznych lub technologicznych, które mogłyby zmienić sposób działania strony www.
6. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Klienta lub poprzez przekazanie wyraźnej, jawnej informacji na stronie www z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
7. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług zgodnie z § 12 pkt.2 w Regulaminie.
8. Jakiekolwiek spory odnośnie świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał właściwy Sąd w Ostrołęce.
9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne przepis obowiązującego prawa.