Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
w ramach Platformy Rekrutacyjnej Pracownicybudowlani.pl
Obowiązuje od 2 grudnia 2019 r.

 

§ 1
DEFINICJE

 

Kandydat – osoba fizyczna, która zgłosiła chęć podjęcia pracy wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, reprezentująca firmę, posiadająca Konto oraz korzystająca z Usług świadczonych w ramach Platformy rekrutacyjnej.
Kodeks Cywilny – ustawa z dn. 23.04.1964 r.
Konto – zasoby i ustawienia stworzone przez Klienta w ramach jego działań w Platformie rekrutacyjnej.
Ogłoszenie – opublikowana w Platformie rekrutacyjnej przez Klienta oferta pracy.
Platforma Rekrutacyjna – serwis należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca może świadczyć Usługi – www.pracownicybudowlani.pl.
Regulamin – niniejszy Regulamin stanowiący Umowę między Usługodawcą a Użytkownikiem.
Rejestracja – zakładanie przez Użytkownika Konta w celu skorzystania z Usług.
Usługi – wszelkie usługi, które Usługodawca świadczy drogą elektroniczną i tradycyjną na rzecz Klientów i Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
Usługodawca – Firma Pracownicy Budowlani Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Korczaka 4, 07-409 Ostrołęka, KRS 0000596731 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 758-235-89-66, REGON: 363518276.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca lub nieposiadająca Konta korzystająca z Platformy rekrutacyjnej.
Zgłoszenie – aplikacja Kandydata na Ogłoszenie Klienta złożone za pomocą formularza zgłoszeniowego.

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin ustala:
a) prawa i obowiązki Użytkownika/Klienta/Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług;
b) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług w określonych przypadkach.
2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w Platformie Rekrutacyjnej, możliwy do wglądu przez każdego Użytkownika.
3. Klient i Kandydat zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Usługodawca świadczy swoje Usługi w sposób zgodny z Regulaminem.

 

§ 3
USŁUGI

 

1. Platforma Rekrutacyjna www.pracownicybudowlani.pl:
a) świadczy Usługi wspomagające Klientów w poszukiwaniu odpowiednich Kandydatów do pracy;
b) udostępnia Platformę Rekrutacyjną Kandydatom w celu poszukiwania pracy.
2. Usługi, które udostępnia Platforma Rekrutacyjna opisane są dokładnie w treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4
UMOWA

 

1. Usługodawca zawiera umowę o świadczeniu Usług z Klientem w chwili jego Rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu, a z Kandydatem w chwili wysłania Zgłoszenia na Ogłoszenie.
2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
3. Prawidłowo przeprowadzona Rejestracja polega na:
a) podaniu loginu (tylko litery i cyfry, bez spacji i znaków polskich i specjalnych);
b) utworzeniu hasła;
c) podaniu e-maila;
d) podaniu danych firmy potrzebnych do wystawienia faktury na wybrane Usługi (nazwa firmy, adres, NIP, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, numer telefonu, e-mail);
e) akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności.
4. Klient rejestrując się oświadcza, że:
a) podane podczas Rejestracji dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają dóbr osób trzecich;
b) jest osobą pełnoletnią i uprawnioną do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu firmy, którą reprezentuje.
5. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi stworzenia Konta lub zablokować je, jeżeli jego nazwa (login) jest już używany w ramach Platformy Rekrutacyjnej lub wykorzystana została nazwa sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, naruszająca dobra osobiste osób trzecich lub innych podmiotów gospodarczych, albo naruszająca interesy Usługodawcy.
6. Dostęp do Konta możliwy jest za pomocą samodzielnie ustalonego loginu i hasła, które po prawidłowej Rejestracji wysyłane są pocztą elektroniczną na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres e-mail.
7. Klient zobowiązuje się do nieujawniania jakiejkolwiek osobie trzeciej dostępu do swojego Konta. Tym samym ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone wskutek takiego ujawnienia.
8. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

 

§ 5
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 

1. Użytkownik musi spełniać niezbędne wymagania techniczne, aby korzystać z Platformy Rekrutacyjnej www.pracownicybudowlani.pl:
a) posiadać połączenie z siecią Internet;
b) używać przeglądarki internetowej, która umożliwi wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML oraz będzie akceptować pliki Cookies.
2. Klient nie może promować w treści Ogłoszenia produktów i usług innych niż Usługodawcy.
3. Wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu jest wymagane i konieczne, aby korzystać z Platformy rekrutacyjnej.
4. Akceptacja Regulaminu potwierdza, że dane podane przez Klienta są zgodne z prawdą, a Klient zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji, gdy tylko ulegną zmianie.
5. Klient zatwierdzając Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wystawianych przez Pracownicy Budowlani Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

 

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

 

1. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług w sposób stały i nieprzerwany w terminie określonym przy każdej Usłudze (Załącznik nr 1).
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowej przerwy w świadczeniu Usług ze względu na czynności konserwacyjne, a także czynności związane z modyfikacją Platformy Rekrutacyjnej;
b) wysyłania komunikatów prawnych, technicznych oraz transakcyjnych, które związane będą z funkcjonowaniem Usług wskazanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
c) odmówienia świadczenia Usług, jeśli Użytkownik naruszył Regulamin;
d) dowolnej modyfikacji realizowanych Usług, narzędzi, kanałów, a także sposobu działania Platformy Rekrutacyjnej poprzez zmianę Regulaminu;
e) ewentualnej moderacji treści Ogłoszenia w celu optymalizacji jego skuteczności lub wykluczenia treści wulgarnych albo godzących w dobro osób trzecich czy interes Usługodawcy.
3. Klient zobowiązuje się do podania wszystkich niezbędnych informacji do prawidłowej realizacji Usługi w Platformie Rekrutacyjnej. Gdy Klient nie dostarczy odpowiednich informacji lub treści Ogłoszenia będą napisane w sposób niezrozumiały dla Kandydata, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymania warunków Umowy. Podanie niezbędnych informacji wymagane jest na etapie dodawania Ogłoszenia w Platformie Rekrutacyjnej.
4. Klient w każdej chwili może zmieniać i aktualizować podane przez siebie dane, korzystając z ustawień Konta.
5. Klient oświadcza, iż przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści Ogłoszeń. Następnie Klient udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, a także niewyłącznej licencji zezwalającej w czasie realizacji Usługi (określonym w Załączniku nr 1) na korzystanie z treści Ogłoszenia, używanie nazw handlowych, znaków graficznych i słownych dotyczących Ogłoszenia, a także używania hiperłącza prowadzącego do Ogłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie,
b) zwielokrotnianie,
c) publiczne odtwarzanie przez Platformę Rekrutacyjną,
d) publiczne odtwarzanie przez portale społecznościowe,
e) publiczne odtwarzanie przez portale ogłoszeniowe,
f) wyświetlanie,
g) wprowadzanie do pamięci komputera,
h) wprowadzanie do pamięci serwerów sieci komputerowej,
i) umieszczanie w sieci Internet.
6. Jeśli Klient publicznie udostępni w Platformie Rekrutacyjnej wizerunek swój lub reprezentowanej przez siebie Firmy, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie, a także rozpowszechnianie przez Usługodawcę, który wykorzysta go w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Klienta lub w celach promocyjnych, reklamowych lub marketingowych Usługodawcy.
7. W przypadku utrwalenia wizerunku w ramach Ogłoszenia, zostanie on zwielokrotniony i rozpowszechniony przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w punkcie 5 niniejszego paragrafu.
8. Klient oraz Kandydat, w ramach korzystania z Usług oferowanych przez Platformę Rekrutacyjną, zobowiązują się do powstrzymania się od:
a) podawania nieprawdziwych, czy nieaktualnych informacji i danych osobowych;
b) publikacji i przesyłania treści obraźliwych, wulgarnych, sprzecznych z prawem oraz naruszających dobra osobiste osób trzecich;
c) publikacji reklam i promocji produktów i usług , a także informacji o charakterze komercyjnym;
d) działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie Platformy Rekrutacyjnej;
e) wykorzystania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający dobro osób trzecich lub interesy Usługodawcy.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta i zasobów z nim związanych Klientowi, który publikować będzie treści niezgodne z Regulaminem lub prawem, w tym treści:
a) erotyczne,
b) pornograficzne,
c) z nielegalnym oprogramowaniem lub z informacją na temat jego pozyskania,
d) inne, sprzeczne z prawem oraz dobrymi obyczajami lub godzące w interesy Usługodawcy.

 

§ 7
PRAWA AUTORSKIE PLATFORMY REKRUTACYJNEJ

 

1. Kopiowanie, dystrybuowanie, reprodukcja, pobieranie i modyfikowanie części lub całości treści Platformy Rekrutacyjnej jest zabronione.
2. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe Platformy Rekrutacyjnej www.pracownicybudowlani.pl są zastrzeżone.

 

§ 8
WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę mogą być płatne lub bezpłatne, co rozróżnione zostało wyraźnie w treści Załącznika nr 1.
2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
a) Do płatności kartą potrzebny jest numer CCV

kod CCV na karcie płatności

3. Po dokonaniu zakupu Usługi nie przysługują zwroty zapłaconej kwoty w następujących przypadkach:
a) usunięcie Ogłoszenia przez Klienta przed upływem 30 dni;
b) usunięcie Ogłoszenia przez Usługodawcę w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta.

 

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia jakiejkolwiek szkody, którą poniosła druga strona wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, chyba że było to następstwem okoliczności, na które strony nie miały wpływu, w szczególności wskutek działań siły wyższej.
2. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w Ogłoszeniach, ponosi Klient.
3. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści oraz dane kontaktowe w Zgłoszeniach, ponosi Kandydat.
4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na rzecz Użytkownika naruszającego Regulamin, wynikające z zaprzestanie świadczenia Usług, w tym usunięcia Konta.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania z Platformy Rekrutacyjnej przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa;
b) treść Ogłoszeń i Zgłoszeń, które naruszają prawo lub dobra osób trzecich;
c) informacje i materiały przesyłane przez Kandydatów na podane przez Klientów w Ogłoszeniu dane kontaktowe;
d) utratę danych przez Klienta, spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych, a także innymi okolicznościami, które nie będą zależne od Usługodawcy (w tym działanie osób trzecich) lub będą zawinione przez Klienta;
e) szkody wynikające z braku ciągłości Usług, co spowodowane jest okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu;
f) podanie przez Klienta lub Kandydata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych i informacji;
g) nieprzestrzeganie przez Użytkownika zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.

 

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Każdemu Użytkownikowi Platformy Rekrutacyjnej przysługuje prawo do ochrony prywatności przez Usługodawcę.
2. W rozumieniu art. 4 pkt.7 RODO, dane Kandydata przekazane w jego Zgłoszeniu, stanowią własność Klienta, do którego Zgłoszenie zostało wysłane, i to Klient jest administratorem tych danych.
3. W zakresie, który jest niezbędny, aby prawidłowo realizować Usługi w Platformie Rekrutacyjnej, przetwarzane są dane osobowe Klienta i Kandydata.
4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta i Kandydata przez Usługodawcę, opisane są w Polityce prywatności.

 

§ 11
REKLAMACJE

 

1. Klientowi i Kandydatowi przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach, które są związane z realizacją Usługi.
2. Prawidłowo zgłoszona Reklamacja musi zawierać następujące elementy:
a) nazwa firmy/Imię, nazwisko wskazujące konkretne Konto w Platformie Rekrutacyjnej,
b) adres e-mail oraz numer telefonu,
c) przedmiot Reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające .
3. Reklamacje bez wszystkich powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę.
5. Reklamację można składać na dwa sposoby:
a) pocztą elektroniczną na adres platforma@pracownicybudowlani.pl
b) pocztą tradycyjną na adres: Pracownicy Budowlani Sp. z o.o., Korczaka 4, 07-409 Ostrołęka
6. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Reklamacja została rozpatrzona w terminie najpóźniej 30 dni od jej otrzymania. Wynik Reklamacji zostanie przekazany Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika w Reklamacji adres.
7. Reklamacja, która została rozpatrzona zgodnie z Regulaminem, nie podlega dalszemu, ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

§ 12
ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług.
2. Klient może w dowolnym momencie rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez przekazanie takiej informacji na adres e-mail: platforma@pracownicybudowlani.pl lub poprzez usunięcie swojego Konta lub dezaktywację konkretnego Ogłoszenia.
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym (w tym usunąć Konto Klienta), w następujących przypadkach:
a) gdy Klient naruszy istotne postanowienia Regulaminu,
b) dysponując wiarygodnymi i uzasadnionymi informacjami świadczącymi o tym, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich lub interesy Usługodawcy,
c) gdy w Platformie Rekrutacyjnej Klient umieści treści nieprawdziwe, obraźliwe, niezgodne z obowiązującym prawem, naruszające prawa osób trzecich lub interesu Usługodawcy,
d) wykorzystanie przez Klienta Usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

4. Usługodawca może poprosić o zmianę treści Ogłoszenia na zgodną z Regulaminem na 24 godziny przed definitywnym rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
5. Usługodawca o rozwiązaniu umowy o świadczeniu Usług poinformuje Klienta najpóźniej w terminie 72 godzin od dnia rozwiązania.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, a także do usunięcia Konta Klienta, jeśli zostało ono założone kolejny raz po usunięciu go przez Usługodawcę wskutek naruszenia Regulaminu.

 

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje bezterminowo.
2. Regulamin jest dostępny na stronie Platformy Rekrutacyjnej www.pracownicybudowlani.pl , a na prośbę Użytkownika może zostać przesłany pocztą elektroniczna na wskazany przez Użytkownika adres.
3. Usługi, które nie zostały wymienione w Regulaminie, a są świadczone przez Usługodawcę, zostały opisane we właściwych regulaminach lub umowach.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług z ważnych przyczyn (w tym określonych w § 5), przesyłając informację o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Usługodawca może zmienić Regulamin z następujących powodów:
a) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) realizacji obowiązku, który wynika z prawomocnego orzeczenia sądu, bądź organów administracyjnych,
c) podniesienie bezpieczeństwa w Platformie Rekrutacyjnej, które mają na celu między innymi wyeliminowanie korzystania z niej w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
d) istotnych zmian w funkcjonowaniu Platformy rekrutacyjnej lub jakiejkolwiek z dostępnych w niej Usług,
e) postępów technicznych lub technologicznych, które mogłyby zmienić sposób działania Platformy Rekrutacyjnej.
6. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Klienta podczas Rejestracji lub poprzez przekazanie wyraźnej, jawnej informacji na stronie Platformy Rekrutacyjnej z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
7. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług zgodnie z § 12 pkt.2 w Regulaminie.
8. Jakiekolwiek spory odnośnie świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał właściwy Sąd w Ostrołęce.
9. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne przepis obowiązującego prawa.
10. Załączniki są integralną częścią Regulaminu.

 

Załącznik nr 1. Usługi dostępne dla Użytkowników

 

§ 1
USŁUGI DLA KANDYDATA

 

1. Możliwość wyszukiwania i przeglądania opublikowanych w Platformie Rekrutacyjnej Ogłoszeń.
2. Możliwość aplikowania na wybrane oferty pracy na Platformie rekrutacyjnej www.pracownicybudowlani.pl za pomocą formularza kontaktowego z możliwością dołączenia CV. Aby skorzystać z tej funkcjonalności nie jest wymagane założenie Konta. W formularzu Zgłoszenia jest wymagane podanie numeru telefonu, inne dane osobowe są opcjonalne.
3. Możliwość otrzymywania informacji na temat dostępnych ofert pracy na stanowisko związane z zawodem Kandydata po zaznaczeniu w formularzu Zgłoszenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
4. Możliwość rejestracji do bazy Kandydatów, z którą Usługodawca kontaktować się będzie w sprawach związanych z rekrutacjami

 

§ 2
USŁUGI BEZPŁATNE DLA KLIENTA

 

1. Założenie Konta.
1.1. Założenie Konta wymaga wypełnienia formularza Rejestracji składającego się z pól obowiązkowych:
1.1.1. Login – nazwa Konta, do stworzenia których Użytkownik nie może użyć spacji, znaków polskich i znaków specjalnych.
1.1.2. Hasło – które musi mieć przynajmniej 7 znaków.
1.1.3. Wprowadź ponownie hasło – potwierdzenie ustalonego hasła w celu weryfikacji i uniknięcia ewentualnej pomyłki/literówki.
1.1.4. E-mail – adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłanie potwierdzenia utworzenia Konta, ewentualne przypomnienie hasła i inne ważne informacje dotyczące Konta w Platformie Rekrutacyjnej.
1.1.5. Dane do faktury – służące przy ewentualnym wyborze Usług płatnych (Uwaga! Usługodawca nie wystawia faktury za bezpłatne Ogłoszenia! Ale pola muszą zostać wypełnione):
a) Firma (nazwa firmy, którą reprezentuje Klient),
b) Ulica/nr domu/nr mieszkania – adres siedziby firmy, która reprezentuje Klient,
c) NIP – numer identyfikacji podatkowej składający się z 10 cyfr,
d) Miasto – miasto, w którym firma reprezentowana przez Klienta ma swoją siedzibę,
e) Województwo – zgodne z siedzibą firmy, którą reprezentuje Klient,
f) Kraj – zgodny z siedzibą firmy, którą reprezentuje Klient,
g) Kod pocztowy – zgodny z siedzibą firmy, którą reprezentuje Klient,
h) Numer telefonu – rzeczywisty numer kontaktowy, pod którym Usługodawca będzie mógł skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z Usługami,
i) E-mail do wystawienia faktury elektronicznej – na podany adres przesłana zostanie faktura elektroniczna przy zakupie Usług płatnych (Uwaga! Usługodawca nie wystawia faktury za bezpłatne Ogłoszenia! Ale pola muszą zostać wypełnione),
j) Akceptacja Polityki prywatności,
k) Akceptacja Regulaminu.

1.2. Po uzupełnieniu powyżej opisanego formularza zostanie wysłana wiadomość na podany w formularzu adres e-mail. Wiadomość ta dotyczyć będzie aktywacji Konta i zawierać będzie dane dostępowe (do zalogowania).
1.3. Klient ma możliwość zmiany danych podanych podczas Rejestracji w zakładce „Moje Konto” (dostępnej po zalogowaniu do Platformy Rekrutacyjnej).
1.4. Klient może korzystać tylko i wyłącznie z jednego Konta w Platformie Rekrutacyjnej.
1.5. Niedozwolone jest użycie przy Rejestracji nieaktywnych, nieistniejących lub tymczasowych adresów e-mail lub numerów telefonu.
1.6. Klient może w każdym momencie usunąć Konto, co opisane jest w niniejszym Regulaminie.
1.7. W Koncie Klient ma do dyspozycji:
a) Moje oferty pracy – lista dodanych Ogłoszeń, które Klient może dowolnie aktywować, dezaktywować, edytować i usuwać;
b) Zgłoszenia – lista wszystkich Zgłoszeń, jakie przyszły na wszelkie Ogłoszenia dodane przez Klienta;
c) Płatności – lista transakcji (także tych bezpłatnych) dokonanych w ramach realizacji Usług;
d) Moje konto – dane Klienta, które można w dowolnej chwili edytować. W tym miejscu można też zmienić hasło dostępu;
e) Wyloguj się – wylogowanie z Konta.

2. Możliwość bezpłatnego dodania Ogłoszenia w nielimitowanych ilościach.

2.1. Skorzystanie z tej Usługi wymaga od Klienta założenia Konta, wypełnienia formularza dodawania oferty pracy oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki prywatności.
2.2. Formularz dodania Ogłoszenia zawiera pola obowiązkowe, wymagające wypełnienia:

a) Stanowisko – zabronione jest użycie w tym miejscu:
– wersalików,
– znaków specjalnych: !@#$%^&*_+=-`~?></\|}{[].
– liczb: 1234567890
– słów: PILNE, SZYBKO, SZUKAM, POTRZEBNY, NA CITO, NA JUŻ, NATYCHMIAST, WAŻNE, NAJPILNIEJSZE, UWAGA, HALO, OFERTA, POSZUKIWANY, ZATRUDNIMY, ZATRUDNIĘ, WANTED

b) Grupy zawodów – Klient musi wybrać odpowiednią kategorię z dostępnych wariantów:
Cieśla/Zbrojarz
Dekarz
Elektryk/Elektromonter
Inżynier
Kierownik
Konstrukcje stalowe
Majster
Monter instalacji
Murarz
Operator sprzętów
Pomocnik
Pracownik ogólnobudowlany
Robotnik drogowy
Specjalista
Wykończenia
Inne

c) Kraj – w którym wykonywana będzie proponowana praca. Jedno ogłoszenie = jeden kraj.
d) Zadania – zakres wykonywanej pracy, w którym każdy „enter” oznacza pojawienie się w opublikowanej ofercie pracy specjalnego znacznika ø, dlatego Klient nie musi używać znaków „-”, „•” itp.
e) Wymagania – opis oczekiwań względem Kandydata, w którym każdy „enter” oznacza pojawienie się w opublikowanej ofercie pracy specjalnego znacznika ø, dlatego Klient nie musi używać znaków „-”, „•” itp.
f) Co oferujemy – Klient musi wybrać z dostępnych propozycji wszystkie benefity, które oferuje pracownikom na danym stanowisku. Przy czym Klient powinien pamiętać, że im będą one bardziej korzystne dla Kandydata, tym więcej będzie Zgłoszeń na Ogłoszenie.
g) Nazwa firmy – wymagane jest podanie rzeczywistej nazwy firmy, którą reprezentuje Klient.
h) Telefon – jest to numer kontaktowy podany w treści Ogłoszenia, pod który zgłaszać się mogą Kandydaci.
i) E- mail – adres poczty elektronicznej podany w treści Ogłoszenia, na który zgłaszać się mogą Kandydaci.
j) Akceptacja Regulaminu
k) Akceptacja Polityki prywatności

2.3. Formularz zawiera również pola nieobowiązkowe, niewymagające wypełnienia:

a) Podtytuł – stanowiący uzupełnienie nazwy stanowiska, np. przy stanowisku Kierownik Robót, podtytułem może być branża sanitarno – wentylacyjna.
b) Miejscowość – dokładne miasto lub adres miejsca wykonywania oferowanej pracy.
c) Pozycja GPS – dokładna lokalizacja.
d) Stawka – konkretne i rzeczywiste wartości (netto, brutto, za dzień, za godzinę, za tydzień, za miesiąc, za metr) lub widełki płacowe (od-do), które zachęcą Kandydatów do Zgłoszenia się.
e) Dodatkowe informacje o pracy – ewentualne dopełnienie oferty pracy, możliwość wpisania klauzuli poufności lub innych, dowolnych informacji zgodnych z zasadami określonymi w Regulaminie.
f) Opis firmy – opis firmy, którą reprezentuje Klient.
g) Dodaj logo – znak towarowy będący oficjalnym logotypem firmy, którą reprezentuje Klient.
2.4. Ogłoszenie jest aktywne przez 30 dni kalendarzowych. Po ich upływie należy dodać je ponownie.

§ 2
USŁUGI PŁATNE DLA KLIENTA

Usługi te dostępne są w Platformie rekrutacyjnej w zakładce „Cennik

1. Kampania reklamowa 1 lokalizacja. Możliwość zakupu kampanii promujących wybrane Ogłoszenie dotyczące pracy na terenie jednej lokalizacji. Wszelkie działania reklamowe i promocyjne prowadzone są pod logotypem Usługodawcy i trwają łącznie 30 dni kalendarzowych. Jest to Usługa płatna 690 zł netto. Po dokonaniu płatności, uzupełnieniu i odesłaniu przez Klienta Karty Kampanii na adres: platforma@pracownicybudowlani.pl, rozpoczyna się realizacja. W ramach tej Usługi Usługodawca wykona następujące działania:

1.1. Wyróżni wskazane Ogłoszenie na stronie głównej Platformy Rekrutacyjnej:
a) polegać będzie ono na wyświetleniu Ogłoszenia rotacyjnie w tzw. sekcji Najlepszych Ogłoszeń na stronie głównej Platformy Rekrutacyjnej),
b) wyróżnienie Ogłoszenia następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne w dniach i godzinach roboczych Usługodawcy (pon.-pt. 08:00-16:00). Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin roboczych od chwili otrzymania Potwierdzenia płatności Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod numerem 533 026 236 lub pisząc na adres platforma@pracownicybudowlani.pl,
1.2. Przeprowadzi działania na Facebooku:
a) przygotuje i opublikuje post organiczny na profilu Pracownicy Budowlani ,
b) udostępni post w grupach tematycznych,
c) uruchomi kampanię reklamową za pomocą Menadżera reklam Facebooka, skierowaną do odpowiedniej grupy docelowej w jednej lokalizacji (lokalizacją jest miejscowość).
1.3. Wyśle informację do Kandydatów z bazy Usługodawcy, którzy spełniają określone w Ogłoszeniu wymagania.
1.4. Zamieści Ogłoszenie (pod logotypem Usługodawcy) w największych portalach z ofertami pracy według przyjętej lokalizacji (Pracuj.pl, OLX – 3 odświeżenia: po 7, 14, 21 dniach kalendarzowych, Lento).
1.5. Udostępni Klientowi projekt w programie rekrutacyjnym (HrLink), w którym na bieżąco będą spływać Zgłoszenia Kandydatów wraz z informacją o źródle ich pozyskania.

2. Kampania reklamowa Zagranica. Możliwość zakupu kampanii promujących wybrane Ogłoszenie dotyczące pracy za granicą. Wszelkie działania reklamowe i promocyjne prowadzone są pod logotypem Usługodawcy i trwają łącznie 30 dni kalendarzowych. Jest to Usługa płatna 990 zł netto. Po dokonaniu płatności, uzupełnieniu i odesłaniu przez Klienta Karty Kampanii na adres: platforma@pracownicybudowlani.pl, rozpoczyna się realizacja.
W ramach tej Usługi Usługodawca wykona następujące działania:
2.1. Wyróżni wskazane Ogłoszenie na stronie głównej Platformy Rekrutacyjnej:
a) polegać będzie ono na wyświetleniu Ogłoszenia rotacyjnie w tzw. sekcji Najlepszych Ogłoszeń na stronie głównej Platformy Rekrutacyjnej),
b) wyróżnienie Ogłoszenia następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne w dniach i godzinach roboczych Usługodawcy (pon.-pt. 08:00-16:00). Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin roboczych od chwili otrzymania Potwierdzenia płatności Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod numerem 533 026 236 lub pisząc na adres platforma@pracownicybudowlani.pl,
2.2. Przeprowadzi działania na Facebooku:
a) przygotuje i opublikuje post organiczny na profilu Pracownicy Budowlani ,
b) udostępni post w grupach tematycznych,
c) uruchomi kampanię reklamową za pomocą Menadżera reklam Facebooka, skierowaną do odpowiedniej grupy docelowej w całej Polsce
2.3. Wyśle informację do Kandydatów z bazy Usługodawcy, którzy spełniają określone w Ogłoszeniu wymagania i szukają pracy za granicą.
2.4. Zamieści Ogłoszenie (pod logotypem Usługodawcy) w największych portalach z ofertami pracy (Pracuj.pl na zagranicę, OLX/Zagranica – 3 odświeżenia: po 7, 14, 21 dniach, Lento na zagranicę, Poloniusz).
2.5. Udostępni Klientowi projekt w programie rekrutacyjnym (HrLink), w którym na bieżąco będą spływać Zgłoszenia Kandydatów wraz z informacją o źródle ich pozyskania.

3. Kompleksowa rekrutacja 1 lokalizacja. Koszt Usługi to 1590 zł netto. Po dokonaniu płatności, uzupełnieniu i odesłaniu przez Klienta Karty Rekrutacji na adres: platforma@pracownicybudowlani.pl, rozpoczyna się realizacja. Jest to usługa 30-dniowa (dni kalendarzowe), w ramach której Usługodawca:
3.1. Wyróżni wskazane Ogłoszenie na stronie głównej Platformy Rekrutacyjnej (wyróżnienie Ogłoszenia następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne w dniach i godzinach roboczych Usługodawcy (pon.-pt. 08:00-16:00). Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin roboczych od chwili otrzymania Potwierdzenia płatności Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod numerem 533 026 236 lub pisząc na adres platforma@pracownicybudowlani.pl)
3.2. Przeprowadzi działania na Facebooku w obrębie jednej lokalizacji (lokalizacją jest miejscowość),
3.3. Wyśle mailing do Kandydatów z bazy Usługodawcy z danej lokalizacji, spełniających określone przez Klienta wymagania,
3.4. Zamieści Ogłoszenie (pod logotypem Usługodawcy) w największych portalach z ofertami pracy według przyjętej lokalizacji (min. Pracuj.pl, OLX, Lento i/lub inne według potrzeby),
3.5. Zamieści Ogłoszenie (pod logotypem Usługodawcy) w portalach regionalnych,
3.6. Zastosuje inne metody wyszukania odpowiednich Kandydatów,
3.7. Przeprowadzi rozmowy ze zgłaszającymi się Kandydatami ,
3.8. Przeprowadzi selekcję wśród Kandydatów,
3.9. Umówi najlepszych spośród Kandydatów (którzy spełniają wymagania określone w Ogłoszeniu, są gotowi na podjęcie pracy na określonych w Ogłoszeniu warunkach i godzą się na proponowaną stawkę) na spotkanie z Klientem.

4. Kompleksowa rekrutacja zagranica. Koszt Usługi to 2190 zł netto. Po dokonaniu płatności, uzupełnieniu i odesłaniu przez Klienta Karty Rekrutacji na adres: platforma@pracownicybudowlani.pl, rozpoczyna się realizacja. Jest to usługa 30-dniowa (dni kalendarzowe), w ramach której Usługodawca:
4.1. Wyróżni wskazane Ogłoszenie na stronie głównej Platformy Rekrutacyjnej (wyróżnienie Ogłoszenia następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne w dniach i godzinach roboczych Usługodawcy (pon.-pt. 08:00-16:00). Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Wyróżnione Ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin roboczych od chwili otrzymania Potwierdzenia płatności Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod numerem 533 026 236 lub pisząc na adres platforma@pracownicybudowlani.pl)
4.2. Przeprowadzi działania na Facebooku w obrębie całej Polski,
4.3. Wyśle mailing do Kandydatów z bazy Usługodawcy z całej Polski, spełniających określone przez Klienta wymagania,
4.4. Zamieści Ogłoszenie (pod logotypem Usługodawcy) w największych portalach z ofertami pracy w sekcjach zagranicznych (min. Pracuj.pl, OLX, Lento i/lub inne według potrzeby),
4.5. Zamieści Ogłoszenie (pod logotypem Usługodawcy) w portalach regionalnych,
4.6. Zastosuje inne metody wyszukania odpowiednich Kandydatów,
4.7. Przeprowadzi rozmowy ze zgłaszającymi się Kandydatami ,
4.8. Przeprowadzi selekcję wśród Kandydatów,
4.9. Umówi najlepszych spośród Kandydatów (którzy spełniają wymagania określone w Ogłoszeniu, są gotowi na podjęcie pracy na określonych w Ogłoszeniu warunkach i godzą się na proponowaną stawkę) na spotkanie z Klientem.

W ramach usług opisanych w §2 pkt. 3 i 4 przedmiot zlecenia przedstawia się następująco:

1. W ramach niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się podejmować kompleksowe i profesjonalne działania służące pozyskaniu Kandydatów do pracy dla Klienta.
2. Usługodawca oświadcza, że kampanie marketingowe będą przeprowadzane pod marką PracownicyBudowlani.pl i Top-Manager oraz pod marką własną Kontrahenta.
3. Usługodawca zobowiązuje się przedstawiać Kandydatów w miarę dostępności według wskazanych kryteriów.
4. Usługodawca zobowiązuje się dochować należytej staranności przy wykonywaniu Umowy, w tym podjąć wszelkie możliwe i znane działania dla osiągnięcia celów Umowy jakim jest pozyskanie właściwych Kandydatów do pracy dla Klienta.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę mającą związek z wysłaniem przez Usługodawcę mniejszej niż oczekiwana przez Klienta liczby Kandydatów.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wysłanych Kandydatów.
7. W wypadku nie podjęcia przez Kontrahenta współpracy z żadnym z Kandydatów skierowanym przez Usługodawcę, wynagrodzenie Usługodawcy jest wymagalne.
8. Po 30 dniach kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji Usługi, Usługodawca wyślę Klientowi Zestawienie Kandydatów. Jeśli Zestawienie Kandydatów nie zostanie wysłane, opłata za Usługę zostanie zwrócona.
9. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych ich dotyczących, w szczególności mają zakaz ich ujawniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie. Powyższy zakaz jest nieograniczony w czasie i pozostaje w mocy również po wygaśnięciu Umowy. Zobowiązanie to nie ogranicza prawa Usługodawcy do ujęcia firmy Klienta na liście referencyjnej.
10. Zakazu, o którym mowa powyżej, nie stosuje się do informacji:
a) podlegających ujawnieniu organowi państwowemu, właściwemu sądowi lub innemu podmiotowi zgodnie z przepisami prawa;
b) uzgodnionych na piśmie pomiędzy stronami jako podlegające ujawnieniu.
11. Strony obowiązuje zakaz wykorzystywania wszelkich danych zgromadzonych w związku realizacją Umowy w jakichkolwiek innych celach oraz w jakikolwiek inny sposób, aniżeli w celu i w związku z realizacją Umowy.
12. Usługodawca działa zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,), zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”.
13. Usługodawca w ramach zawartej umowy między stronami staje się administratorem danych osobowych pozyskanych w oparciu wykonywanie przedmiotu Umowy, które następnie udostępnia Klientowi, w celu umożliwienia podpisania umów z powierzonymi Kandydatami. Od momentu przekazania danych Administratorem powierzonych danych staje się również Klient.
14. Strony zobowiązane są do spełnienia obowiązków informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem.
15. Reklamacje co do jakości wykonania Usługi należy składać nie później niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Reklamacje zgłaszane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Formularz Reklamacji dostępny jest pod adresem https://tiny.pl/tgfkw